VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek

1.1       Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují postupy a podmínky, za nich společnost Miroslav Sedlák., (dále jen společnost), poskytuje služby spočívající v pořádání vzdělávacích kurzů, seminářů, workshopů, konferencí, a dalších vzdělávacích akcí (dále jen kurzy). 
 

2. Definice pojmů

2.1 Společnost: Společnost Miroslav Sedlák. je fyzickou osobou, založenou dle českého práva, která poskytuje služby spočívající v pořádání kurzů, kde vystupuje na straně poskytovatele služeb (v daňovém dokladu uvedena jako dodavatel).

 

2.2 Zájemce: Zájemce je osoba, která prostřednictvím formuláře “žádost o zařazení na seznam zájemců o kurz” (dále jen žádost) požádá společnost o zařazení na seznam zájemců o kurzy pořádané společností. Společnost je oprávněna zasílat těmto zájemcům nabídky kurzů pořádaných společností.

2.3 Účastník: Účastník je fyzickou osobou, která se prostřednictvím přihlášky ve formě webového formuláře na stránkách www.mireksedlak.cz přihlásí na kurz pořádaný společností. Účastník je vždy konečným příjemcem služby. Účastník může být osobou odlišnou od osoby, která vstupuje do smluvního vztahu se společností na straně účastníka (např. zaměstnavatel účastníka - třetí osoba, která vysílá účastníka na kurz). V tomto případě se účastník označuje jako konečný příjemce služby (pro účely vystavení daňových dokladů). Účastník se stává účastníkem kurzu ve chvíli, kdy dojde platba za kurz na účet společnosti.

2.4 Náhradník: Náhradníkem je fyzická osoba, která se přihlásila na kurz jako účastník a které společnost sdělila e-mailem, že je vedena jako náhradník z důvodu překročení maximálního počtu účastníků.

2.5    Náhradní účastník: Náhradní účastník je osobou, která splňuje předpoklady být účastníkem a kterou účastník označí za osobu, která se kurzu účasní na místo účastníka.

2.6 Třetí osoba: Třetí osoba, která vysílá účastníka na kurz, je osoba, která vysílá účastníka na účast na kurzu (nejčastěji zaměstnavatel účastníka), a která vstupuje do smluvního vztahu na straně příjemce služby. Pro účely vystavení daňových dokladů je označována jako odběratel - plátce.

2.7 Kurz: Kurzem se pro účely smluvního vztahu mezi společností a účastníkem rozumí veškeré vzdělávací kurzy, vzdělávací akce, vzdělávací semináře, workshopy a konference, které pořádá a nabízí společnost.

2.8 Žádost o zařazení na seznam vážných zájemcům: Žádostí o zařazení na seznam vážných zájemců je myšlena žádost o zařazení do databáze společnosti pro konkrétní kurz. Pro účely účasti na kurzu musí každý zájemce vyplnit o odeslat přihlášku poté, co je umožněno oficiální přihlašování na kurz.

2.9 Přihláška: Přihláška je formulář vyplněný účastníkem prostřednictvím webové aplikace na webových stránkách společnosti www.mireksedlak.cz  
 

3. Vymezení smluvních stran

3.1       Poskytovatelem služeb je společnost „Miroslav Sedlák.“ (společnost). Příjemcem služeb je vždy fyzická osoba (účastník). Účastník se vždy přihlašuje na kurzy prostřednictvím přihlášky ve formě webového formuláře na stránkách společnosti. V některých případech může na straně účastníka vystupovat i třetí osoba, právnická nebo fyzická osoba, která je plátcem ceny kurzu. Na daňovém dokladu platby za cenu kurzu je vždy uvedena jako odběratel. V případě, že plátcem není účastník, je tento vždy uveden na daňovém dokladu jako konečný příjemce.
 

4. Podmínky účasti na kurzu

4.1 Není-li v podmínkách kurzu určeno jinak, účastníkem kurzu může být osoba starší 18 let, která vyplní příslušný registrační formulář.  Společnost je oprávněna omezit, rozšířit či výčtem upřesnit okruh účastníků kurzu na základě kvalifikace zájemců.

 

 5. Zájemce o zařazení do seznamu vážných zájemců o kurzy (zájemce)

5.1 Zájemci, kteří mají zájem o účast na kurzu, u kterého doposud nebyl stanoven přesný termín konání, mohou požádat o zařazení do seznamu vážných zájemců prostřednictvím formuláře na webových stránkách společnosti. Po vyplnění tohoto formuláře obdrží od společnosti potvrzující e-mail o jejich zařazení a evidenci společností. Vedení zájemce v seznamu vážných zájemců nezavazuje společnost k povinnost příslušný kurz vypsat.

5.2       Po otevření oficiálního přihlašování do daného kurzu budou všichni zájemci zařazení na seznam vážných zájemců o kurz, včetně těch, kteří byli zařazeni jako náhradníci, ze strany společnosti informováni e-mailem a vyzváni k podání přihlášky. Každý zájemce, který trvá na své účasti na kurzu, pak musí vyplnit a odeslat přihlašovací formulář na kurz.

5.3 Zájemci a účastníci kurzů souhlasí s tím, aby jim společnost zasílala nabídky na případné kurzy další.

 

6.Uzavírání smluv

6.1 Účastník vyplní a odešle přihlašovací formulář na webu společnosti www.mireksedlak.cz a to včetně souhlasu účastníka se zpracováním osobních údajů a včetně souhlasu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Tímto odesláním se účastník zavazuje uhradit řádně a včas plnou cenu kurzu. Účastník má povinnost před vlastním odesláním přihlášky zkontrolovat a případně opravit své osobní údaje. Údaje uvedené v přihlášce jsou společností považovány za správné.

6.2       Společnost potvrdí obdržení přihlášky účastníku potvrzovacím e-mailem, jehož přílohou je zálohová faktura na plnou cenu kurzu. V případě, že společnost obdrží přihlášku zájemce ve chvíli, kdy je již naplněn maximální počet účastníků kurzu, společnost zašle účastníku informační e-mail, kde jej upozorní, že byl zařazen do seznamu účastníků kurzu jako náhradník a prozatím účastníkovi nezašle zálohovou fakturu na cenu kurzu. V případě, že se v kurzu neuvolní místo, nemá účastník v postavení náhradníka právo absolvovat kurz a společnost není povinna kurz účastníkovi poskytnout. V případě, že se v kurzu uvolní místo, zašle společnost účastníkovi informativní e-mail, kde se dotáže účastníka, zda trvá jeho zájem o účast na kurzu. Pakliže náhradník svoji účast potvrdí, zašle mu společnost zálohovou fakturu na cenu kurzu, která může z časových důvodů obsahovat zkrácenou dobu splatnosti. Okamžikem připsání ceny kurzu na účet společnosti je účastník oprávněn k účasti na kurzu. Připsáním ceny kurzu na účet společnosti se účastník, případně osoba, která účastníka na kurz vysílá, stává oprávněnou smluvní stranou smlouvy se společností a účastník se tak stává konečným příjemcem služby.

6.3 Platby budou prováděny bezhotovostním převodem. Platby v hotovosti jsou možné pouze s výslovným souhlasem společnosti.

 

 7. Zrušení kurzu

7.1       Společnost si vyhrazuje právo zrušit kurz, nebo změnit termín, kdy je kurz pořádán. Již přihlášený účastník má nárok na vrácení zálohy na cenu kurzu, a to v plné výši. V případě zálohy zaplacené zájemcem vrátí společnost zálohu také tomuto zájemci zařazenému na seznam vážných zájemců o kurz. Účastníci i zájemci berou na vědomí, že zrušením kurzu jim nevznikají žádné další nároky vůči společnosti, a to ani příslušenství vrácené zálohy na cenu kurzu. Zálohové platby poskytnuté účastníkem společnosti, společnost vrátí vždy na účet účastníka, či třetí osoby (plátce; odběratele), ze kterého byla platba poskytnuta.

7.2 V případě změny termínu konání kurzu bude účastníkům nabídnut nový termín. V případě, že účastník nebude s přesunutím nového termínu souhlasit, společnost mu vrátí všechny, již zaplacené zálohy na cenu kurzu v plné výši. Obdobným způsobem bude společnost postupovat i v případě zájemců zařazených na seznam vážných zájemců o kurz, kteří zaplatili zálohu.

7.3 V případě změny termínu kurzu společnost ponechá již zaplacenou zálohu na cenu kurzu na svém účtě a započte ji na cenu kurzu konaného v novém termínu, pakliže s tím-to vysloví účastník, či zájemce zařazený na seznam vážných zájemců, souhlas.

7.4 Zálohová faktura obsahuje datum splatnosti. V případě splacení ceny kurzu po datu splatnosti je společnost oprávněna požadovat po účastníku smluvní pokutu ve výši 0,1% z neuhrazené částky za každý, i započatý den prodlení. V případě, že cena kurzu není v plné výši uhrazena 14 kalendářních dní před prvním dnem konání kurzu, je společnost oprávněna přihlášenému účastníku zrušit účast na kurzu. Toto společnost učiní prostřednictvím e-mailu, který zašle účastníku. V takovém případě není dotčena povinnost přihlášeného účastníka uhradit smluvní pokutu.

7.5  V případě, že účastník zaplatí zálohu na cenu kurzu po splatnosti zálohové faktury a nebyla mu společností zrušena účast na kurzu, je společnost oprávněna odmítnout účast účastníka na kurzu a v tomto případě vrátí účastníku zálohovou platbu. V takovém případě není dotčena povinnost přihlášeného účastníka uhradit smluvní pokutu.

7.6 Zrušení účasti na kurzu ze strany přihlášeného účastníka se řídí podmínkami pro stornování účasti uvedenými v bodě 8. V případě změny termínu kurzu ze strany společnosti jsou všichni přihlášení informováni e-mailem a je jim nabídnut termín náhradní. Přihlášený účastník má právo v takovém případě účast na kurzu odmítnout a požadovat vrácení uhrazené ceny kurzu v plné výši. V případě, že svou účast na náhradním termínu přihlášený přijme, má se za to, že uhrazená cena původního termínu kurzu je úhradou účasti na náhradním termínu kurzu. Zdanitelným plněním se pak pro účely daně z přidané hodnoty stává první den konání kurzu v novém termínu.

7.7 Fakturu – daňový doklad na platbu za absolvování kurzu obdrží účastník elektronicky v den připsání kurzovného na účet společnosti.

 

8. Storno podmínky

 8.1 Žádost a zrušení účasti na kurzu účastníci zašlou emailem na adresu mirek@mireksedlak.cz Při zrušení účasti je nutné uvést Vaše jméno, e-mail, v případě uhrazení zálohy číslo variabilního symbolu uvedeného na zálohové faktuře.

8.2 V případě zrušení účasti na kurzu ze strany účastníka, je společnost oprávněna požadovat poplatky za zrušení účasti na kurzu (storno poplatky), a to v následující výši:

Do 30 dní před začátkem kurzu storno poplatek 0% z ceny kurzu.
.29-15 dní před začátkem kurzu storno poplatek 50% z ceny kurzu.
14 a méně dní před začátkem kurzu storno poplatek 100% z ceny kurzu.
v případě, že si za sebe přihlášený účastník najde náhradního účastníka kurzu, je storno poplatek 0%.

8.3  Pokud se účastník kurzu nezúčastní, cena kurzu se nevrací.

8.4 Peníze budou účastníku vráceny na stejný účet, ze kterého byla uhrazena záloha. Účastníku bude zaslán na e-mailovou adresu, uvedené v přihlášce na kurz, opravný daňový doklad o vrácení zálohy s vyznačením vrácení zálohy a provedením odečtu storno poplatku.

 

9.Podmínky účasti účastníků na kurzu

9.1 Každý z účastníků kurzů je odpovědný za svůj zdravotní stav, a to jak ve vztahu ke svému zdraví, tak i ve vztahu k dalším osobám – lektorům a účastníkům kurzů. Společnost je oprávněna odmítnout účast účastníka či zájemce na kurzu, který není zjevně zdravotně způsobilý a mohl by svým zdravotním stavem ohrozit další účastníky kurzu, lektory, nebo svoji osobu, a to bez náhrady.

9.2 Účastník je povinen informovat lektora, či garanta kurzu o svém zdravotním stavu, a to zejména z důvodu případných kontraindikací při praktických ukázkách v průběhu kurzu.

 

10. Další práva a povinnosti účastníků, výukové materiály

10.1    V průběhu trvání kurzu jsou účastníkům kurzu poskytovány vzdělávací informace prostřednictvím materiálů tištěných, elektronických či multimediálních. Tyto materiály jsou určeny výhradně pro účely výuky a osobní potřebu účastníků. Tyto materiály nesmí být celé, ani jejich části, jakýmkoliv způsobem šířeny, kopírovány či upravovány a využívány jinak, než jako výukové materiály pro účely kurzu a pro jednotlivého účastníka.

10.2 Veškeré pořizování obrazového a zvukového záznamu během celého kurzu nebo jeho části je možné pouze s výslovným předchozím souhlasem lektora.

10.3 Veškeré záznamy obrazem i zvukem jsou určeny výhradně k osobnímu studijnímu použití účastníků a nesmí být jakýmkoliv způsobem šířeny dále.

10.4 Účastníci berou na vědomí, že v průběhu kurzu může společnost pořizovat fotografie, obrazové a zvukové záznamy pro účely dalšího vzdělávání a pro účely použití na webových stránkách a sociálních sítích společnosti.

 

11. Zpracování osobních údajů

11.1 Při vyplňování registračního formuláře na kurz, jsou účastník, nebo zájemce, povinni sdělit společnosti své osobní a jiné údaje uvedené v příslušném formuláři na webových stránkách společnosti. ¨

11.2 Souhlas se zpracováním osobních údajů je požadován při vyplnění každého registračního formuláře.

11.3 Účastníci a zájemci dávají společnosti výslovný souhlas s užitím své adresy, telefonních čísel a elektronické adresy pro účely zasílání kontaktních sdělení, obchodních sdělení, propagačních materiálů, certifikátů a daňových dokladů, a to prostřednictvím SMS a MMS zpráv, elektronické pošty či písemně, a to po dobu neurčitou. Zájemce, či účastník je oprávněn výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat.

11.4 Účastníci souhlasí s tím, že během kurzů budou pořizovány fotografie, audio a video záznamy pro účely dokumentaci a propagaci společnosti, a to prostřednictvím webových stránek společnosti a sociálních sítí.

 

12. Závěrečná ustanovení

 

12.1 Vyplněním přihlášky do kurzu účastník, či osoba, která jej vysílá na kurz, souhlasí, že se seznámil se Všeobecnými obchodními podmínkami a souhlasí s nimi. 

12.2 Společnost si vyhrazuje právo odchýlit se od smluvních podmínek. V případě rozporu mezi smluvními podmínkami a informacemi, sdělenými společností v informativním e-mailu, na webových stránkách společnosti, poskytnutými poskytovatelem certifikátu, či lektorem, nebo garantem kurzu, si společnost vyhrazuje právo se od těchto smluvních podmínek odchýlit.

12.3 Společnost si vyhrazuje právo změny obchodních podmínek. Tyto podmínky jsou platné a účinné po celou dobu trvání smluvních vztahů se společností. Ukončení smluvního vztahu se nedotýká platnosti a účinnosti těch ustanovení těchto podmínek, která s ohledem na svou povahu musejí přetrvat až do úplného vyřízení všech nároků ze smluvního vztahu vyplývajících, zejména ustanovení o volbě rozhodného práva, smluvní pokutě a dalších.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1.6. 2023.