TRE Cviky

Cvik 1

Cvik 2 - Lehká varianta

Cvik 3 - Lehká varianta

Cvik 4

Cvik 5

Cvik 6

Cvik 6 - Dokončení cviku

Cvik 7 - Těžší varianta

Cvik 7 - Lehčí varianta